• Školský podporný tím

     • Školská špeciálna pedagogička

     • Mgr. Jana Zajaková

      email: 
      telefón: +421 556422431
       

      ODBORNÉ PORADENSTVO A KONZULTÁCIE (konzultačné hodiny):

      •  streda 08.00 hod. – 09.00 hod.
      •  streda 13.00 hod.- 14.00 hod.
      •  konzultácie v iných dňoch sú možné po vzájomnej dohode

      Základné informácie:
      Špeciálny pedagóg uskutočňuje odbornú špeciálno-pedagogickú starostlivosť žiakom s
      ťažkosťami v učení a v správaní, zdravotne znevýhodneným žiakom v čase vyučovania.
      Poskytuje individuálne a skupinové špeciálno-pedagogické služby, poradenstvo a konzultácie v
      procese výchovy a vzdelávania žiakom, rodičom a pedagogickým zamestnancom základnej školy.
      Spolupodieľa sa na vytváraní, aktualizácii, inovácii IVVP pre žiakov so ŠVVP, následne realizuje jeho
      aplikáciu v praxi.

      Kto je školský špeciálny pedagóg?

      Je to odborný pracovník, ktorý vykonáva odborné činnosti v rámci špeciálno-pedagogického
      individuálneho, skupinového alebo hromadného poradenstva a intervencie žiakom so špeciálnymi
      výchovno-vzdelávacími potrebami.
      Špeciálny pedagóg podáva pomocnú ruku deťom, ktorým bola odborníkmi diagnostikovaná špecifická
      porucha učenia, porucha správania, ktoré majú zmyslové postihnutie, deťom s narušenou
      komunikačnou schopnosťou, s intelektovým nadaním, deťom so sociálne znevýhodneného prostredia.
      Na základe odporúčania poradenského zariadenie sa deti s vyššie spomenutými znevýhodneniami
      môžu vzdelávať formou individuálnej integrácie – individuálneho začlenenia v bežnej triede ZŠ.

      Prečo je výhodné, aby na škole pôsobil školský špeciálny pedagóg?

      Výhodou školy so školským špeciálnym pedagógom je to, že dieťa nemusí dochádzať na reedukácie
      porúch učenia do poradenských zariadení, ale starostlivosť o dieťa je zaistená priamo v škole.

      Čo je náplňou práce školského špeciálneho pedagóga?

      Hlavnou náplňou práce školského špeciálneho pedagóga na našej škole je:

      •  priama práca so žiakmi (individuálna pomoc žiakovi na vyučovacej hodine), ktorým boli
       diagnostikované špecifické vývinové poruchy učenia, priama práca so žiakmi, ktorí majú z
       rôznych dôvodov problémy v učení, správaní, so žiakmi s intelektovým nadaním,
      • poskytovanie špeciálno-pedagogického poradenstva a konzultácií žiakom, zákonným
       zástupcom žiakov a pedagogickým zamestnancom,
      • rozvíjanie tej kognitívnej funkcie, ktorú predchádzajúce diagnostické vyšetrenia odhalili ako
       problémovú,
      • objasnenie edukačného obsahu, ktorý sa pri aplikácii bežných pedagogických metód zo strany
       vyučujúceho žiakovi nepodarilo pochopiť,
      •  využívanie odbornej literatúry, pracovných listov, špeciálnych hier a cvičení, špeciálnych
       pomôcok vyvinutých pre pomoc žiakom s poruchami učenia, edukačných počítačových
       programov,
      • dodržiavanie zásad špeciálno-pedagogickej intervencie,
      • rozhovory so žiakmi na posilnenie vzťahu špeciálneho pedagóga a žiaka,
      • stimulácia aktivity a snahy žiaka,
      • motivácia do ďalšej práce,
      • pomoc triednym učiteľom pri vypracovaní IVVP pre individuálne začlenených žiakov,
      • v prípade potreby zabezpečenie pomôcky deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
       potrebami (tabuľky a pod.),
      • príprava a zhromažďovanie materiálov pre prácu s deťmi (pracovné listy, výukové programy,
       didaktické pomôcky, cvičenia a pod.),
      • konzultácia a spolupráca s odbornými zamestnancami poradenských centier,
      • spolupráca s vedením ZŠ, učiteľmi – usmerňovanie ich práce so začlenenými žiakmi,
      • zakladanie, vedenie, triedenie a aktualizácia dokumentácie k jednotlivým žiakom so ŠVVP,
      • úzka spolupráca pri organizačnom zabezpečení Testovania 5 a 9 a umiestňovaní žiakov so
       ŠVVP na stredné školy,
      • spolupráca pri organizovaní zápisu do 1.ročníka.

      Ako pracuje školský špeciálny pedagóg?

      Školský špeciálny pedagóg pracuje so žiakmi individuálne – na vyučovacej hodine alebo mimo
      triedy. Individuálna špeciálno-pedagogická reedukácia je zameraná na zmiernenie negatívneho vplyvu
      poruchy alebo postihnutia na vzdelávacie výsledky. Reedukačné hodiny u každého žiaka sú
      prispôsobené výsledkom psychologickej a špeciálnopedagogickej diagnostiky, to znamená, že sú
      zamerané na tie oblasti, v ktorých majú títo žiaci deficity: techniku čítania, porozumenie čítanému
      textu, postrehovanie, rozvoj sluchového a zrakového vnímania, pravoľavej a priestorovej orientácie,
      rozvoj slovnej zásoby a jazykového citu, rozvoj jemnej motoriky a grafomotoriky, rozvoj
      predčíselných a číselných predstáv, základných matematických operácií a pod.

      Práca s rodičmi

      •  konzultácie s rodičmi počas konzultačných hodín alebo po vzájomnej dohode,
      •  výmena skúsenosti rodiča a učiteľa a hľadanie spoločného postupu pri edukačnom pôsobení
       na žiaka a pri zdolávaní jeho špecifických problémov,
      • spolupráca s rodičom pri kompletizácii povinnej dokumentácie,
      • posilnenie sebavedomia rodiča v jeho náročnej úlohe podporovať vzdelávanie žiaka so ŠVVP.

      Práca s učiteľmi a výchovným poradcom

      • poradca a pomocník triednym i predmetovým učiteľom pri vzdelávaní žiakov so ŠVVP,
      • vytváranie individuálnych vzdelávacích plánov z predmetov do ktorých sa premietajú špecifické problémy žiaka vyplývajúce z jeho diagnózy, v spolupráci s predmetovým vyučujúcim,
      • pomoc pri riešení problémov individuálne integrovaných žiakov,
      • pomoc pri vypracovaní IVVP,
      • spolupráca s výchovným poradcom je zameraná na absolvovanie celoštátneho testovania piatakov a deviatakov so ŠVVP a na ich umiestnenie na primeraný typ strednej školy.

      Spolupráca s centrami psychologických a špeciálnopedagogických služieb

      Koordinácia procesu za pomoci ktorého sa žiak s problémami v učení stáva žiakom s tolerovanou
      a diagnostikovanou poruchou učenia.

      Priestory a pomôcky využívané počas hodín u školského špeciálneho pedagóga

      Učebňa:

      Vybavenie učebne:
      Manipulačné, reedukačné, kompenzačné, rozvíjajúce a rehabilitačné pomôcky

      Pomôcky:

      • čitateľské tabuľky, didaktické pomôcky(skladačky, dominá, puzzle, pexesá na pravo-ľavú
      • orientáciu, koncentráciu pozornosti, pamäťového, sluchového a zrakového vnímania i hmatu,
      • karty na rozvíjanie jazykových schopností, serialita, protiklady, predložky, slovesá, príčina-
       následnosť, geometrické tvary, labyrinty, obrázkové domina,
      • rozvíjanie motoriky – navliekanie šnúrok, guľôčkové labyrinty, drevené hlavolamy,
       prevliekačky, písanie do piesku,
      • jazyk a reč – obrázkové a metodické materiály na podporu prirodzeného vývinu reči, nástenky
       s gramatickými pravidlami, počítačové programy,
      • pomôcky zamerané na precvičenie jemnej, hrubej motoriky, na rozvoj slovnej zásoby,
       pozornosti a reedukáciu vývinových porúch učenia.

      Frekvencia cvičení

      • takmer každý začlenený žiak sa k školskému špeciálnemu pedagógovi dostane 1-krát za dva
       týždne, alebo podľa potreby aj častejšie,
      • žiakom 7. až 9. ročníka s vývinovými poruchami učenia pomáha už len cielené doučovanie,
       pretože u detí po dosiahnutí 13. roku reedukačné cvičenia nenavodia požadované pozitívne
       zmeny- proces vnímania je ukončený.

      Náplň špeciálno-pedagogických cvičení
      Žiaci s vývinovými poruchami učenia a pozornosti:

      • rozvoj špecifických funkcií,
      • zdokonaľovanie pamäti (akusticko-verbálna a zraková, pracovná pamäť) a poznávacích
       procesov,
      • spresňovanie vnímania, poznávania, diferenciačných schopností,
      • rozvíjanie priestorovej a časovej orientácie, nácvik pravo-ľavej orientácie (telesná schéma, rovinná časová orientácia) serialita (nácvik sekvencií, postupnosti), intermodalita (audiovizuálny vzťah),
      • rozvoj číselných predstáv,
      • práca s matematickými operáciami a zisťovanie vzťahov medzi nimi,
      • algoritmus riešenia slovných úloh,
      • orientácia v rovine, v priestore a čase,
      • obsah jednotlivých cvičení je vyberaný z odborno-metodických materiálov.