• Novinky

      • DofE je rozvojový program pre každého vo veku 14 až 24 rokov.

      • Ak chce mladý človek získať ocenenie vojvodu z Edinburghu – DofE, musí na sebe pracovať 6-18 mesiacov a prekonať štyri výzvy. Rozvíjať svoj talent/ zručnosť, športovať, angažovať sa ako dobrovoľník a na záver zvládnuť dobrodružnú expedíciu s kamarátmi.

                  

       Dňa 22.09.2022 sa žiaci Základnej školy Bernolákova 16 v Košiciach, členovia programu DofE, zúčastnili slávnostného odovzdávania Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu. Žiaci deviateho ročník venovali spoločne stovky hodín dobrovoľníctvu, športu, rozvoju v talente, absolvovali cvičnú a náročnú kvalifikačnú expedíciu. Stovky hodín sebakontroly, sebarozvoja, pokory, sebazaprenia, vzájomnej spolupatričnosti. Žiaci počas desiatich mesiacov venovali svoj čas sociálnym projektom, ekoprojektom, rozvoju svojho blízkeho i širšieho okolia. Pomáhali rodinám v núdzi zo Slovenska, z Ukrajiny, pomáhali zvieratkám z útulku, pripájali sa ku zberu odpadu i šíreniu osvety triedenia odpadkov medzi žiakmi, kamarátmi, rodinou. Pripravili pre školu interaktívny program k oslave Dňa Zeme. Aktivity našich žiakov oslovujú aj širokú verejnosť, ktorá nás podporuje v našich zámeroch a často aj spolupracuje.

        Významné medzinárodné ocenenie odovzdávali predseda Košického samosprávneho kraja pán Rastislav Trnka a vedúci pracovník na Odbore školstva v rámci Úradu Košického samosprávneho kraja pán Slavomír Kožár.

        S hrdosťou zisťujeme, že sme jediná klasická základná škola v Košiciach, ktorej žiaci sa pod vedením pani učiteľky Mirky Kucikovej stali úspešnými absolventmi programu DofE už štvrtýkrát.

      • ODDYCHOVÝ PARK - ČISTINKA

      • Vážení rodičia a milí žiaci,

       pomôžme Terase získať ODDYCHOVÝ PARK - ČISTINKA s aktivitami pre každého !

       Už budúci rok spoločnosť LIDL postaví 5 moderných parkov vybavených workoutovou zónou, multifunkčným ihriskom, grilovacím kútikom a detským ihriskom.

       Záleží len na Vašich hlasoch, či naša mestská časť takýto park získa.

       HLASOVANIE - prebieha od 15.08.2022 do 25.09.2022.

       Za každých 20 € nákupu v Lidli získate kartičku s hlasovacím kódom.

       Naša škola sa rozhodla podporiť mestskú časť Západ a preto ak budete chcieť odovzdať kartičku našej mestskej časti, môže ju Vaše dieťa doniesť do školy a odovzdať triednemu učiteľovi. My zabezpečíme odovzdanie hlasovacích lístkov.

      • Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023

      • Milí žiaci, vážení rodičia, vážený pedagogický zbor, priatelia školy!

       Čas letných prázdnin sa dnešným dňom definitívne skončil, a tak učitelia a  Vy, milí naši žiaci, sa po tomto krásnom čase znova stretávame. Začína nový školský rok 2022/2023.

       Dúfam, že všetci ste mali možnosť užiť si radostné chvíle v kruhu najbližších, oddýchnuť si od školských povinností a načerpať nové sily pre úspešné zvládnutie úloh v novom školskom roku. Počnúc dnešným dňom sa pomaly a pokojný rytmus prázdnin končí a vystrieda ho pracovné tempo učiteľov aj žiakov.

       Škola nie je len  učenie, skúšanie a písomky, dobrá škola je živý organizmus, v ktorom fungujú dobré medziľudské vzťahy, vzájomný rešpekt k svojim právam, ale i uvedomenie si svojich povinností. Určite nemusím pripomínať, aký význam má vzdelanie pre mladých ľudí v dnešnej dobe. Svet okolo nás sa rýchlo mení, očakáva ľudí samostatných, schopných postarať sa samých o seba, vedieť sa rýchlo zorientovať, vedieť použiť vedomosti, rýchlo získať nové informácie. K tomu treba mať dobré základy vzdelania.

       Milí žiaci, okrem učiteľov sa tešia na Vás  pani vychovávateľky v školskom klube, ktoré pre Vás pripravili pestrý program, tešia sa na Vás pani kuchárky v školskej jedálni a pozdravujú Vás aj pani upratovačky s pánom školníkom, ktorý Vám vyupratovali, vyčistili školu a pripravili ju tak, aby ste sa v nej dobre cítili. Tešia sa na Vás i ostatní zamestnanci školy, ktorí zabezpečujú jej chod.

       Zaželajme si, aby nový školský rok 2022/2023  bol plný zaujímavých projektov, súťaží, hier, aby sme  zažívali školu hrou, tešili sa zo spoločných podujatí, aby bol školský rok pestrý, veselý, plný nových objavov. Úprimne si želám, aby naša škola fungovala ako úspešná výchovno-vzdelávacia inštitúcia.  Nech porozumenie, tolerancia a pochopenie sú našimi najmocnejšími spojencami na spoločnej ceste za vzdelaním. Všetkým prajem, aby školský rok 2022/2023, ktorý týmto považujme za otvorený, bol pre nás úspešný a priniesol čo najviac príjemných situácií a veľa užitočného!

       PaedDr. Mária Blanárová

       riaditeľka školy     

      • OZNAM - pre elokované pracovisko Poľov

      • Vážení rodičia,

       dňa 5.9.2022 sa uskutoční slávnostné otvorenie šk. roka 2022/2023 v areáli školy.
       Povinnosťou rodičov pred nástupom do školy je podať vyhlásenie o bezpríznakovosti dieťaťa cez EduPage. Rodičia žiakov 1. ročníka vyplnia toto vyhlásenie 5.9.2022, ktoré im poskytne triedna učiteľka.
       Príchod žiakov do školy bude od 9:00 hod. do 9:10 hod. do areálu školy.
       Po ukončení slávnostného otvorenia šk. roka 2022/2023 sa žiaci presunú do tried, kde budú oboznámení so zmenami v školskom poriadku, poučení o BOZP a ďalšími pokynmi. Žiaci budú v škole do 10:30 hod.
       Prosíme rodičov, aby nevstupovali do budovy školy. Vstup do budovy bude umožnený len rodičom žiakov 1. ročníka.

       Od 6.9.2022 (utorok) vyučovanie bude prebiehať podľa platného rozvrhu hodín, ktorý nájdete na stránke školy a ŠKD pre prihlásených žiakov bude v prevádzke od 6:30 hod. do 16:30 hod.

       V prípade záujmu o obedy je potrebné prihlásenie v školskej jedálni MŠ Poľov.

      • OZNAM

      • dňa 5.9.2022 sa uskutoční slávnostné otvorenie šk. roka 2022/2023 v átriu školy. Zoznamy žiakov 1. a 5. ročníka budú vyvesené na vstupe B pri vrátnici školy od 30.8.2022.

       Povinnosťou rodičov pred nástupom do školy je podať vyhlásenie o bezpríznakovosti dieťaťa cez EduPage. Rodičia žiakov 1. ročníka a novoprijatých žiakov vyplnia toto vyhlásenie 5.9.2022, ktoré im poskytnú triedni učitelia.

       Príchod žiakov do školy bude od 7:45 hod. do 8:00 hod. do areálu školy, kde sa sústredia žiaci podľa tried a s triednymi učiteľmi sa presunú do átria školy.

       Po ukončení slávnostného otvorenia šk. roka 2022/2023 sa žiaci presunú do tried, kde budú oboznámení so zmenami v školskom poriadku, poučení o BOZP a ďalšími pokynmi. Žiaci budú v škole  do 10:00 hod.

       Prosíme rodičov, aby nevstupovali do budovy školy. Vstup do budovy bude umožnený len rodičom žiakov 1. ročníka.

       Od 6.9.2022 (utorok) vyučovanie bude prebiehať podľa platného rozvrhu hodín, ktorý nájdete na stránke školy a  ŠKD pre prihlásených žiakov bude v prevádzke od 6:00 hod. do 17:00 hod.

       Školská jedáleň varí obedy od 6.9.2022 (utorok). V prípade záujmu o obedy je potrebné prihlásenie v školskej jedálni.

        

       DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

       Z dôvodu doteraz trvajúcej uzávery ulice Bernolákova a rekonštrukcie Pražskej ulice prosíme rodičov, aby ku škole neprichádzali autami. Ak je potrebné, autá odparkujte v iných častiach, aby sme sa vyhli dopravným komplikáciám.

      • Deň Zeme môžeme mať každý deň

      • Máme za sebou nezabudnuteľný deň Po dvoch rokoch prestávky sme si opäť užili na II. stupni Deň Zeme. Žiaci 9. ročníka s pani učiteľkou Mirkou Kucikovou pripravili naozaj nezabudnuteľný, poučný a zároveň zábavný program pre spolužiakov na tému ochrany životného prostredia, za čo im patrí poďakovanie. Deviataci zároveň odovzdali štafetu prváčikom, keď spoločne zasadili tradičný ročníkový krík, pod ktorý vložili svoju časovú kapsulu. Potom sa žiaci borili v blate, pretekali s časom v lyžiarkach, vyrábali obláčiky, prekonávali prekážky v plutvičkách, voňali bylinkami, tváričky mali olepené od melóna, boli mokrí, zablatení, od piesku, vysmiati 

       Absolútnymi víťazmi tohtoročného Dňa Zeme sú žiaci 9. ročníka, ktorí aj vďaka bojovnosti pani učiteľky Vaskovej z maximálneho počtu bodov 38 získali 138 bodov  ♥. Oficiálnymi víťazmi sa stali žiaci triedy VII.A ♥ Srdečne blahoželáme všetkým.

       Je najvyšší čas začať oplácať planéte, čo si berieme.

      • Slávnostné oceňovanie žiakov v Kulturparku

      • Mesto Košice ocenilo z úrovne primátora mesta Košice diplomom a vecnou cenou nadaných žiakov, ktorí svojimi vynikajúcimi študijnými výsledkami, umiestnením v súťažiach i olympiádach reprezentovali svoju školu a mesto Košice.

       Z 94 návrhov komisia vybrala na ocenenie primátorom mesta Košice 44 žiakov v troch kategóriách a titulom Premiant školy bolo ocenených 31 žiakov.

        

       Slávnostné oceňovanie sa uskutočnilo v Kulturparku v pondelok, 27.6.2022.

       Za našu školu boli ocenení:

       Diana Pavlíková z 9.B triedy získala ocenenie mesta Košice.

       Dávid Vojtaško  z 8.A triedy získal ocenenie Premiant školy.

       Obidvom srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších študijných úspechov.

      • MOZGO SHOW

      • Máte jedinečnú príležitosť zúčastniť sa prvého ročníka veľkolepej MOZGO SHOW !!!

       Triedou vybraný 2 zástupcovia 5.-9. ročníka, dievča a chlapec môžu v príslušnej kategórii preukázať svoje znalosti z všeličoho.

       Možno práve VY získate pre svoju triedu titul MOZGOSHOW!

       Zástupcov tried je potrebné nahlásiť do štvrtka 16.06.2022 10:00 hod. 

       Vo štvrtok 16.06.2022 počas veľkej prestávky v priestoroch malej telocvične sa uskutoční za prítomnosti súťažiacich rozlosovanie. 

      • Víkendová DofE expedícia

      •  

       S obrovskou hrdosťou Vám predstavujeme DofE tím ZŠ Bernolákova 16 KE. Tieto deti si cez víkend na tohtoročnej DofE expedícii siahli na dno svojich síl. Nielenže vystúpili zo svojich komfortných zón, ale svoje hranice posunuli ďaleko za svoje maximum. Na chrbátiku so stanom, spacákom a batohom nie ľahším ako 10 kíl prešli peši trasu dlhú 28 km. Verte, že tieto deti podali neuveriteľný výkon, hodný nášho obdivu: niektorí spali prvý krát v stane, niekto sa obáva tmy, niekto divej zveri, pavúkov, niektorí zo športu majú šach... Nocovali pod hviezdnou oblohou v divočine bez signálu a akejkoľvek možnosti si veci uľahčiť. Aj napriek únave si navzájom pomáhali až do cieľa, za čo sme na nich extra hrdí. A ako bonus toto všetko dokázali zabaliť do srdečného smiechu a to aj vo chvíľach, kedy už sily ozaj dochádzali.

       Zoznámte sa: Tomáš, Dianka, Miško, Lucka, Naty, Natálka, Saška, Samko, Timko, Julka.  Ste úžasní.....  💗

      • Môj pohľad na svet v budúcnosti

      • Na hodinách anglického jazyka žiaci vypracovali projekty na tému: My vision of the world in the future.
       Vyjadrili svoje predstavy o ekologickom spôsobe života, kde ľudia budú žiť v inteligentných domoch
       a digitálny svet s virtuálnou realitou sa stanú každodennou súčasťou života.
       Umelá inteligencia napomôže rýchlemu rozvoju vedy a techniky.
       Bude sa využívať obnoviteľná energia z vetra, vody a slnka. Bude sa vysádzať viac stromov, zelene.
       Budovy budú postavené tak, aby produkovali kyslík.
       Dopravu budú zabezpečovať elektromobily  alebo autá na vodíkový pohon.
       Všetky myšlienky o budúcnosti sveta pretavili do podoby 3 D modelov.
       Modely sú odrazom kreativity žiakov ako aj ich ekologického myslenia a vyjadrujú, že budúcnosť
       sveta je v našich rukách.

      • Vyhodnotenie súťaže KLOKANKO – šk.rok 2021/2022

      • Vyhodnotenie súťaže KLOKANKO – šk.rok 2021/2022

       Do súťaže sa zapojilo 108 žiakov 1. stupňa :

       • 50 prvákov
       • 15 druhákov
       • 26 tretiakov
       • 17 štvrtákov

       9 žiakov malo 100 % úspešnosť

       Výsledky najlepších / 90 – 100 % úspešnosť /:

       1.ročník:

       1. miesto – 100%    - Kristína Lipková – 1.B

                                          -  Maxim Ličko – 1.C

                                          -  Laura Neupaverová -1.A

                                          -  Oliver Ďurica – 1.C

                                          -  Ema Pethoová – 1.D

       2. miesto – 93,33% - Soňa Michalková – 1.A

       3. miesto – 91,67% - Hana Olešáková – 1.A

                                          - Dávid Matej – 1.C

                                          - Artur Harbula – 1.A

                                          - Nina Dargóová – 1.C

                                          - Zuzana Kolíková – 1.C

       4. miesto – 90%      - Radka Pančurová – 1.C

                                         - Alica Ogurčáková – 1.A

       2. ročník:

       1. miesto – 100%  - online-34684

       2. miesto – 64,44% - Šarlota Babušová – 2.A

                                          - Sofia Toporová – 2.A

       3. miesto -62,22%  - Alexander Hvižďák – 2.C

                                          - Richard Švantner – 2.C

       3. ročník

       1. miesto – 100%    - Alexa Kompiš – 3.A

                                         - Felix Kompiš – 3.A

                                         - Hana Činčárová – 3.B

       2.miesto – 95,56% - Zara Petrovská – 3.A

                                         - Lukáš Belušár – 3.D

       3.miesto – 94,44% - Jakub Ruščák – 3.A

                                        - Herta Jelíneková – 3.B

       4. miesto – 90%    - Adela Košuthová – 3.A

       4. ročník

       1. miesto- 93,33% - Alexandra Vološinová – 4.A

       2. miesto – 88,89% - online 41187

       3. miesto – 84,44% - Adam Kunovjánek – 4.C

      • Školská súťaž v triedení odpadu

      • Ako súčasť projektu Eko Alarm, ktorý prebieha u nás na škole už od septembra 2021 vyhlasujeme súťaž o cenu pani riaditeľky školy v triedení odpadu jednotlivých tried našej školy. Budúci týždeň prebehne hodnotenie triedenia odpadu vo všetkých triedach. Výhercovia – jedna trieda na 1. stupni a jedna trieda na 2. stupni, ktoré najzodpovednejšie triedia svoj odpad v triede, majú možnosť vyhrať sladučkú odmenu.

       Veríme, že odpad triedite celý rok s radosťou a zodpovedne. Príroda sa nám za to odvďačí.

       p. uč Fiľakovská a p. uč. Kuciková

      • Výsledková listina školského kola súťaže „SLÁVIK“

       1. kategória 1.- 2. ročník ZŠ

        

       1. miesto: Gabriela Paločková     II.C
       2. miesto: Viktória Fecková         II.B
       3. miesto: Nelka Štefaniková       I.A

        

        

       1. kategória 3.- 4. ročník ZŠ

        

       1. miesto: Samuel Dutka         IV.B
       2. miesto: Karin Palidrabová  III.B
       3. miesto: Simona Henželová IV.A

        

      • Kto by nechcel byť HVIEZDOU!? Dokonca ANGLICKOU

      • Našim žiakom sa to podarilo 5.mája prostredníctvom medzinárodnej súťaže v anglickom jazyku English Star.

       Súťažiaci s plným počtom bodov, tj. 100 vyhrávajú ponožky Fusakle a sú zaradení do žrebovania o hodnotné ceny.

       Každý žiak, ktorý sa zúčastnil, bude, pravdaže, ocenení, a to diplomom a malým darčekom.

       Všetkým gratulujeme

                                                                  p. uč. M. Tomová a p. uč. G. Maščáková

      • Súťažíme s Dobšinského rozprávkami

      • Mesiac marec nie je výnimočný len tým, že je venovaný knihám, ale aj tým, že sa v tomto mesiaci, konkrétne 16.marca, narodil náš najvýznamnejší zberateľ ľudových rozprávok. Pri tejto príležitosti sme sa rozhodli vyhlásiť čitateľskú súťaž: „Súťažíme s Dobšinského rozprávkami“. Súťaž bola určená pre žiakov 3. a 4. ročníka.

       Súťažiaci získali krásne ceny, ktoré nám sponzorovala firma IT – Impulse. Ďakujeme  

       Žiaci 3. ročníka výtvarne stvárnili ľubovoľnú slovenskú ľudovú rozprávku.

       Ocenení žiaci:

                                       3.A                                                  3.B                                     3.C

       1. miesto           Alexa Kompiš                             Daniel Pavelka                     Lea Dubovská

       2. miesto           Lea Gallová                                 Rebeka Uzíková                  Natália Textoris

       3. miesto           Adela Košuthová                        Viktória Vaňková                Martin Rusnák

        

       Ceny: 1. miesto - kniha+ pero, 2. miesto - hlavolamy + pero, 3. miesto - fixky + pero

        

       Žiaci 4. ročníka ukázali svoju šikovnosť vo vedomostno-zábavných úlohách venovaných slovenským ľudovým rozprávkam a čítaniu s porozumením.

       Ocenení žiaci:

       1. miesto  Saška Vološinová     4.A   
       2. miesto  Katarína Tomová      4.C
       3. miesto  Matej Kugla              4.C

       1. miesto – kniha + kľúčenka, 2.  miesto – kniha + kľúčenka, 3. miesto – kniha + kľúčenka

       Pre všetkých zúčastnených bola pripravená sladká odmena.

                                                                                                                                          Mgr. Diana Vančová

                                                                                                                                           Mgr. Mária Tomová