• Ukončené projekty

     • Modernejšia škola

     • Modernizácia dvoch učební cudzích jazykov určených pre 1. a  2. stupeň a športovo – relaxačná zóna pre žiakov  2.stupňa. Učebne plánujeme vybaviť atypickým nábytkom tak, aby sme vytvorili rozmanité a flexibilné triedy, ktoré podporia potreby žiakov aj učiteľov.  V učebni pre žiakov 1.stupňa bude vytvorená pracovná časť a relaxačná zóna. Učebňa pre žiakov 2.stupňa bude slúžiť v dopoludňajších hodinách na rozvoj rozumových schopností a osvojovanie pojmov súvisiacich s poznávacou aktivitou pri riešení rôznych typov úloh, situácii a v popoludňajších hodinách na stretnutia školského parlamentu. Relaxačno-športovú zónu budú využívať žiaci na utužovanie vzťahov medzi spolužiakmi.

      Vybrané priestory tried  na modernizáciu sú momentálne vymaľované, ale zariadené starším, klasickým nábytkom, doplnené postermi vytvorenými žiakmi v rámci vyučovacích hodín. Športovo-relaxačná zóna bude umiestnená na chodbe pri vstupe do budovy , ktorá je rozlohou vyhovujúca. V prílohe sú fotografie skutočného stavu priestorov.

      Zámerom modernizácie uvedených  priestorov je podpora socializácie žiakov, efektívny spôsob výučby pri ktorom sa využívajú nové progresívne metódy práce. Cieľom práce školského  parlamentu, je naučiť žiakov verejne vystupovať, vhodne argumentovať svoje názory i názory rovesníkov tried, niesť istú mieru zodpovednosti za život vo svojej škole
      a zároveň podporiť sebadôveru,  samostatnosť, tvorivosť a umožniť sebarealizáciu žiakov.