• TAKTO SI TU ŽIJEME

                          • DofE je rozvojový program pre každého vo veku 14 až 24 rokov.

                           Ak chce mladý človek získať ocenenie vojvodu z Edinburghu – DofE, musí na sebe pracovať 6-18 mesiacov a prekonať štyri výzvy. Rozvíjať svoj talent/ zručnosť, športovať, angažovať sa ako dobrovoľník a na záver zvládnuť dobrodružnú expedíciu s kamarátmi.

                           Dňa 22.09.2022 sa žiaci Základnej školy Bernolákova 16 v Košiciach, členovia programu DofE, zúčastnili slávnostného odovzdávania Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu. Žiaci deviateho ročník venovali spoločne stovky hodín dobrovoľníctvu, športu, rozvoju v talente, absolvovali cvičnú a náročnú kvalifikačnú expedíciu. Stovky hodín sebakontroly, sebarozvoja, pokory, sebazaprenia, vzájomnej spolupatričnosti. Žiaci počas desiatich mesiacov venovali svoj čas sociálnym projektom, ekoprojektom, rozvoju svojho blízkeho i širšieho okolia. Pomáhali rodinám v núdzi zo Slovenska, z Ukrajiny, pomáhali zvieratkám z útulku, pripájali sa ku zberu o

                          • ODDYCHOVÝ PARK - ČISTINKA

                           Vážení rodičia a milí žiaci,

                           pomôžme Terase získať ODDYCHOVÝ PARK - ČISTINKA s aktivitami pre každého !

                           Už budúci rok spoločnosť LIDL postaví 5 moderných parkov vybavených workoutovou zónou, multifunkčným ihriskom, grilovacím kútikom a detským ihriskom.

                           Záleží len na Vašich hlasoch, či naša mestská časť takýto park získa.

                          • Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023

                           Milí žiaci, vážení rodičia, vážený pedagogický zbor, priatelia školy!

                           Čas letných prázdnin sa dnešným dňom definitívne skončil, a tak učitelia a Vy, milí naši žiaci, sa po tomto krásnom čase znova stretávame. Začína nový školský rok 2022/2023.

                           Dúfam, že všetci ste mali možnosť užiť si radostné chvíle v kruhu najbližších, oddýchnuť si od školských povinností a načerpať nové sily pre úspešné zvládnutie úloh v novom školskom roku. Počnúc dnešným dňom sa pomaly a pokojný rytmus prázdnin končí a vystrieda ho pracovné tempo učiteľov aj žiakov.

                          • OZNAM - pre elokované pracovisko Poľov

                           Vážení rodičia,

                           dňa 5.9.2022 sa uskutoční slávnostné otvorenie šk. roka 2022/2023 v areáli školy.
                           Povinnosťou rodičov pred nástupom do školy je podať vyhlásenie o bezpríznakovosti dieťaťa cez EduPage. Rodičia žiakov 1. ročníka vyplnia toto vyhlásenie 5.9.2022, ktoré im poskytne triedna učiteľka.
                           Príchod žiakov do školy bude od 9:00 hod. do 9:10 hod. do areálu školy.
                           Po ukončení slávnostného otvorenia šk. roka 2022/2023 sa žiaci presunú do tried, kde budú oboznámení so zmenami v školskom poriadku, poučení o BOZP a ďalšími pokynmi. Žiaci budú v škole do 10:30 hod.
                           Prosíme rodičov, aby nevstupovali do budovy školy. Vstup do budovy bude umožnený len rodičom žiakov 1. ročníka.

                           Od 6.9.2022 (utorok) vyučovanie bude prebiehať podľa platného rozvrhu hodín, ktorý nájdete na stránke školy a ŠKD pre prihlásených žiakov bude v prevádzke od 6:30 hod. do 16:30 hod.

                           V prípade záujmu o obedy je potreb

                       • Prihlásenie

                       • Zvonenia

                        Štvrtok 29. 9. 2022