• Aktuálne projekty

     • NP PoP II

     • Národný projekt POP IIO projekte | MPC

      Naša škola sa zapojila do Národného projektu POP II

      Národný projekt :    Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II 

       významne podporuje pozitívne zmeny v inkluzívnom vzdelávaní priamo v školskom prostredí prostredníctvom edukačnej podpory zo strany pedagogických asistentov (PA), asistentov učiteľa pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením (AU) a členov školských podporných tímov.

       

      Členovia školského podporného tímu:

       Školská špeciálna pedagogička

      Mgr. Ľubica Palfyová

      email:  lubkapalfy@centrum.sk

       

      Školská psychologička

      Mgr. Lea Grupáčová

      email: psycholog.zsberke@gmail.com

       

       Asistentky učiteľa

      Petronela Bodnárová

      Mgr. Alena Cocuľová

      Mgr. Simona Fedorová

      Mgr. Lucia Kušniráková

      Mgr. Lenka Pronská

       

      Cieľom národného projektu je:

       • implementovať princípy inkluzívneho vzdelávania v materských, základných a stredných školách, ktoré sú zaradené do siete škôl a školských zariadení SR,
       • vytvoriť predpoklady na zlepšenie výchovnovzdelávacích výsledkov detí a žiakov,
       • zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu.

      Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

      Aktivity, ktoré realizujeme na škole, sa uskutočňujú vďaka pomoci Európskej únie (ďalej ako EÚ), konkrétne vďaka prostriedkom poskytnutým z Európskeho sociálneho fondu (ESF) a z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR).